A www.upszajandek.hu webáruház böngészésével, valamint használatával kijelented, hogy elolvastad és tudomásul vetted a webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket és azzal egyetértesz.

Jelen szerződés az UPSZ Ajándékbolt Kft. által forgalmazott termékeket tőle megvásárló jogalany (továbbiakban Felhasználó vagy Vevő) valamint az UPSZ Ajándékbolt Kft. közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

A termékek kiválasztása:

A Vevő az egyes termékek kiválasztását a felhasználói felület tetején elhelyezkedő menürendszer segítségével tudja végrehajtani. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő késztermékeket kínálja fel értékesítésre.

A vásárlás (a termékrendelés):

A Vevő a felület értelemszerű alkalmazásával a több termékből álló csomagba (az úgynevezett ‘Kosárba’) tudja a kiválasztott árucikkeket gyűjteni. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.

Amennyiben a Vevő a kosarában lévő termékeken már nem kíván változtatni, úgy a rendelést a ‘Tovább, feladom a rendelést’ gomb megnyomása révén, elsőként a szállítási cím, továbbá a fizetési és a szállítási mód megadása (kiválasztása), illetve esetlegesen megjegyzés (üzenet) küldése mellett foganatosíthatja. A Vevő a termékrendelést ezt követően a szállítási és a számlázási adatok, majd pedig az ÁSZF elfogadásával folytathatja.

A Vevő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a ‘Rendelés véglegesítése’ ikonra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Az Eladó a sikeres vásárlást a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre visszaigazolja.

Az Eladó és a Vevő között az adásvételi szerződés az eladói visszaigazolás megküldésével, a termék Vevő általi átvételéig, de legfeljebb 30 (harminc) napra jön létre. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet. Amennyiben Vevő megrendelése beérkezésének elektronikus úton történő visszaigazolása legkésőbb 72 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

Vételár:

A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét. A Vevőnek a postai úton történő házhozszállítás vagy Foxpost átvétel esetén egyaránt meg kell fizetnie, kivéve, ha az egyedi adásvételi szerződés keretében legalább egy olyan terméket vásárolt, ami ingyenes kiszállítás alá esik, mert ebben az esetben az együttesen megrendelt termékek árát kiszállítási díj egyáltalán nem terheli. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos kiszállítási díjak a honlapon közzétett, Szállítási költségek menü alatt találhatóak.

Számlázás:

Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján. Eladó utólagos név, valamint címmódosítást nem hajt végre. Vevő köteles a megrendelés előtt meggyőződni arról, hogy megfelelő és helyes számlázási adatokat adott meg Eladó részére.

A vételár teljesítésének módjai:

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

Az egyedi adásvételi szerződés teljesedésbe megy az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.

Az előreutalásos vásárlás:

Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja az Eladó Magnet Banknál vezetett 16200010-10100943 számú pénzintézeti számlájára. Az Eladó kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár az eladó fent megjelölt bankszámláján jóváírásra került.

Az utánvétes vásárlás:

Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

Személyes átvétel:

Az UPSZ Kft. 1136 Budapest, Pannónia utca 22. szám alatti székhelyén (boltjában) történő személyes átvétel esetén a termékek átvételével egyidejűleg köteles a vevő a vételárat megfizetni.

Panaszkezelés:

Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt a honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg az Eladó székhelyére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez, vagy a bírósághoz fordulhat.

Szerződés megszűnése, elállás:

Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

A Vevő az adásvételi szerződéstől a termékcsomag kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a határidő lejártának napján szükséges feladni az Eladó székhelyére. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az egyedi adásvételi szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Vevő viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat. 

Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt esetlegesen csökkentett – vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.